Welkom, je kan nu Inloggen

 

Wat doen we

Maximaal inspelen op Preventie

 • Samenwerking met de Directie Lokale Veiligheid en Preventie om zo veel mogelijk in te spelen op preventie in al zijn aspecten
 • Verspreiden van preventietips via alle mogelijke kanalen (website BIN Kenniscentrum, mail)
 • Ons volop inzetten om acties zoals 1dagniet te doen slagen.

 

Bijstand verlenen aan de opstart van nieuwe BIN-initiatieven

 • Uitwerken van een nieuw starterspakket, in opdracht van en in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • Plaatselijk steun verlenen door de aanwezigheid op info-avonden bij de opstart van nieuwe BIN’s, dit door één van onze BIN-ambassadeurs
 • Optreden als raadgever bij nieuwe initiatieven inzake de informatieverspreiding met betrekking tot de veiligheid in de woon/werkomgeving

 

Verzamelen, evalueren en verspreiden van goede praktijken

 • Verzamelen en/of uitwerken van tools dewelke de BIN-werking ten goede kunnen komen
 • Verzamelen van nieuwsberichten en BIN-flashes, evalueren en diegene die nuttig kunnen zijn voor de andere BIN’s verder verspreiden
 • Verspreiden van tips om de werking van de BIN’s te verbeteren en goed draaiende BIN’s in de kijker plaatsen als voorbeeld

 

Aanwezigheid op de verschillende fora die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de veiligheid in onze woon- en/of werkomgeving

 • Aanwezigheid op het federaal begeleidingscomité voor de BuurtInformatieNetwerken (momenteel maken 3 bestuursleden van de V.Z.W. BIN Kenniscentrum deel uit van het begeleidingscomité)
 • Aanwezigheid op Provinciale overlegorganen inzake veiligheid en BuurtInformatieNetwerken (Provinciale stuurgroep Antwerpen, Provinciale vergadering BIN-verantwoordelijken bij de lokale politiediensten Antwerpen, Provinciaal BIN-overleg Limburg, Werkgroep Keurmerk Veilig Wonen Vlaams-Brabant) en meewerken aan de uitbouw van overlegorganen in de andere Provincies).

 

Optreden als verbindingsfactor tussen BIN en overheid en, indien nodig, het BIN en zijn werking verdedigen bij die overheid

 • Pleitbezorger voor Burgerparticipatie bij de lokale en federale politiediensten
 • BIN-werking promoten bij lokale, provinciale en federale besturen zodat zij de nodige steun hiervoor kunnen vrijmaken

 

Promotie van de BIN-werking en ruimer burgerparticipatie

 • Opstellen van lespakketten ten behoeve van de opleidingen binnen de politie
 • Opstellen van functieprofielen voor de coördinator, gemandateerde binnen de politie en voor de besturen
 • Ontwikkelen van infostanden en deelname aan veiligheidsevents en deze ook ter beschikking stellen van lokale en provinciale initiatieven inzake veiligheid en BIN-werking

 

Ervoor zorgen dat de BuurtInformatieNetwerken, als grootste burgerparticipatie inzake veiligheid, de aandacht krijgt die ze verdient.

Onze partners